VÆRDIGRUNDLAG & METODE

Det handler om relationen – om måden vi er sammen med hinanden på - og hvordan vi håndterer vores følelser – når vi er sammen

Hvad er “individuel terapi”?
Individuel terapi er samtaler med en terapeutisk uddannet fagperson, der har til formål at bearbejde forhindringer for trivsel og understøtte personlig vækst og udvikling. Dialogen tager altid udgangspunkt i klientens egne ønsker og vil foregå i en ligeværdig og anerkendende atmosfære.

Terapi kan både være til trøst og støtte, lindre, udrede eller afklare, men terapi kan også give ny indsigt, bringe erkendelser frem – udvikle nye færdigheder – udfordre – eller blot inspirere.

Hvad er “Familieterapi”?
- en særlig retning, indenfor terapi, der opfatter familien, som et indbyrdes forbundet system, der påvirker hinanden – og hver enkelt, som del af en større helhed. Den “systemiske” tænkning er kendetegnet ved at tage afstand fra at sygeliggøre eller diagnosticere et enkelt familiemedlem.
En særlig opførsel eller væremåde, betragtes i stedet, som et signal om, at nogen er kommet i klemme – og der er kommet ubalance i familiens måde at fungere på. Adfærd der vækker bekymring, finder sin forklaring i måden systemet fungerer på og ikke som en fejl eller en diagnose i et enkelt individ.
Når én – eller flere i familien – sender signaler om, at de er kommet i klemme, vil familieterapi derfor tilstræbe at familien sammen får 
skabt en anden balance.
Metoden er dialog – samtale og undersøgende spørgsmål, som familien selv besvarer. Ved at lytte til alle, forstærkes værdifulde budskaber, der måske ikke kommer frem – eller ikke bliver hørt.
I terapien etableres en fælles referenceramme ved inddragelse af teori om grundfølelser, forsvarsmasker, forudsætninger for tillid og fortrolighed – noget om grænser og personligt ansvar.  Der arbejdes med en fælles udvikling af det personlige sprog, introduceres spilleregler for konstruktive samtaler og simple principper for konflikthåndtering.
Målet er at gøre familien “EGEN TERAPEUTISK” – dvs. udvikle familiens egne kompetencer til at håndtere dét, der føles svært, så de fremover selv bliver i stand til at vedligeholde en sund, intern balance.

Egen praksis – fagsprog
Egen praksis er bl.a. funderet i ovennævnte systemiske tænkning.
Efter 3 års træning på Kempler Instituttet, benyttes en oplevelsesorienteret*, fænomenologisk* tilgang med en begrebs afklaring, der eksternaliserer efter narrative principper. Værdigrundlaget er funderet i det humanistiske menneskesyn, der tror på, at mennesket selv indeholder skabende kræfter og et visdomspotentiale af bevidsthed om sig selv – og med støtte, kan udvikle egne kompetencer til, netop at helbrede sig selv. Tankesættet tager afsæt i det socialkonstruktivistiske paradigme (vi samskaber verden gennem sproget) Der arbejdes derfor også med narrativet – “fortællingen”.
Ved alkoholmisbrug, arbejdes udfra WHO’s definition af alkoholisme, som en både fysisk og mental sygdom. Misbrug er en stor belastning for de pårørende og erfaring viser, at selve familiesystemet bliver ramt. Til empowerment og rehabilitering af pårørende, inddrages bl.a. pensum fra Hazelden og CDAC-uddannelsen. Til forebyggelse af misbrug hos børn og unge, inddrages pensum fra “Børn er også mennesker” og “Teenage Power Potential”.
Praksis henter endvidere inspiration i gestaltterapi, Yalom og eksistentiel psykoterapi, kognitiv terapi, mentalisering, Appreciative Inquiry, narrativ terapi, Jungs typologi, Coaching, 12 trins programmet, Buddhistisk filosofi, Mindfullness og meditation.

* ”Terapien bliver tilpasset den enkelte af en involveret terapeut og bliver således samskabt i en unik og  autentisk relation med  hver enkelt klient”
.                                                                                                                                                                 Irvin Yalom om oplevelsesorienteret familieterapi”

* fænomenologisk betyder, at der arbejdes med dét, der ER, som det bringes tilstede og viser sig HER og NU (modsat det at bruge meget energi på at lede efter forklaringer i fortiden).

MPF
betyder Medlem af dansk Psykoterapeut Forening og er en certificering, der sikrer at terapeutens 4-årige efteruddannelse er foregået på et godkendt uddannelses Institut og lever op til gældende kvalitetskrav for praktiserende psykoterapeuter.
Som medlem er terapeuten endvidere underlagt foreningens etik og regelsæt. www.psykoterapeutforeningen.dk